all 2 comments

[–]Louhi[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Cis-naisille erityisten kysymysten edistäminen ei edellytä transihmisten syrjintää. Tarvitsemmekin feminismiä, jossa naisten moninaisuus ja erilaiset kokemukset huomioidaan.

:/

[–]keksula 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Ei yllätä, että transasia painottuu enemmän ja enemmän SETA:ssa, kun johdossa on mukana autogynefiilit 🤔