DWDD by XYY in nederland

[–]Mnemonic 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Meer dan 300.000 (in 2017 was het 580.000) is dat salaris en dat is alleen voor zijn presentator verdienste. Productiebedrijf constructies, format-regelingen en snabbels als voor ambtenaren spreken zijn daar niet bij opgeteld. Maar na deze zomer mag het 'nog' maar 194.000 verdienen ofzoiets.

Maar wat /u/roc zegt.