Μητσοτάκη καταραμένε δαιμονισμένε - νέες ταυτότητες - Λαζάκης Ιωάννης Προφητική ομιλία by asterias in Greece

[–]xpat 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Με αφορμή τα περί εμφυτεύματος σε όλους «για το καλό μας»: Ένα παγκόσμιο ολοκληρωτικό καθεστώς αναδύεται...

https://www.pronews.gr/opinion-makers/867234_me-aformi-ta-peri-emfyteymatos-se-oloys-gia-kalo-mas-ena-pagkosmio

Another ex Redditor here by xpat in Introductions

[–]xpat[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

These are from a post someone made on how bots work on reddit

https://i.redd.it/lo7t6x28llj41.png

https://i.redd.it/j27fpw33jlj41.png

Another ex Redditor here by xpat in Introductions

[–]xpat[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Thanks, first I joined r/greece which was actually r/ihategreece in disguise, they would openly say how Greece must be destroyed and replaced with jews and immigrants and lgbt and so on and when someone objected he was instantly targeted, there was lots of censorship and propaganda. When an alternative sub called r/altgreece was made for those fed up with the situation I joined and for many months I posted only there and also made a couple of posts in a greek sub about coronavirus and nobody complained about my posts and suddenly I noticed that my posts didn't show up, I contacted mods and they told me I was shadowbanned and you know the rest.

Welcome! by H3v8 in Greece

[–]xpat 2 insightful - 1 fun2 insightful - 0 fun3 insightful - 1 fun -  (0 children)

Καλώς σας βρήκα!