you are viewing a single comment's thread.

view the rest of the comments →

[–]Mnemonic 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (1 child)

Aangeschoten is tipsy, maar dit klinkt meer als 2 bier voor voledig dronken oftewel shitfaced :p

Lekker daggie?

[–][deleted] 1 insightful - 2 fun1 insightful - 1 fun2 insightful - 2 fun -  (0 children)

lol,ik drink normaal ni,maar heb wel 10% Gladiotor halve liters in koelkast voor af en toe EN vooral als ik vd pijn ni op me poten kan staan zoals net,kut dokters heb je niks aan,dan maar halve liter Jupiter....en CDB olie helpt ook ni meer.....AH "Tipsy"thanks zal ik onthouden