all 4 comments

[–]roc 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (3 children)

Moeten we daar misschien Nederlandse paspoorten uitdelen en dan optreden tegen de onderdrukking van Nederlandse staatsburgers?

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (2 children)

begrijp ni wat je daar mee bedoelt/of wat dat ermee te maken heeft😐

[–]roc 1 insightful - 2 fun1 insightful - 1 fun2 insightful - 2 fun -  (1 child)

Dat was een grapje over hoe Rusland overal opeens Russische staatsburgers ziet.

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

lol, ah oke, ja die 2 landen zijn allebei super paranoid