all 1 comments

[–]alestahukuk[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Vergi hukuku, devletin bütçe ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gelir toplama işlemlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Vergi hukuku, tüm ekonomik faaliyetleri etkiler ve tüm işletmeler ve bireyler için önemlidir. Vergi hukuku, vergi yasalarını uygulamak ve vergi ihtilaflarının çözülmesi gibi vergi ile ilgili konularla ilgilenir. Vergi avukatı ise vergi hukuku konularında ihtilafları giderme ve hukuki destek sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti verirler.