all 1 comments

[–]alestahukuk[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

1 Şubat 2023 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan Kamu İhale Kanununa tâbi mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için eşik değerler ve parasal limitler ilân edildi. Doğrudan temin limiti 2023 yılı ile ilgili olarak detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.