all 1 comments

[–]alestahukuk[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Kamu ihale avukatı ihale aşamalarında yaşanan ve yaşanacak tüm sorunlarda kapsamlı bir hukuki danışmanlık hizmeti sunan kişidir. Kamu İhale Hukuku, mevzuatı, işleyişi, ve uyuşmazlıkların çözümü itibariyle oldukça kapsamlı olup uzmanlık gerektiren bir alandır.