all 1 comments

[–]alestahukuk[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

20 yılı aşkın tecrübem ile incelemiş olduğunuz web sitem üzerinden ihale danışmanlık, ihale danışmanlığı ve ihale uzmanlığı gibi konularda ihtiyacı olan tüzel kişilik, kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermekteyim.