all 2 comments

[–]alestahukuk[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Aile hukukunda en çok karşılaşılan konuların başında boşanma gelmektedir. Boşanma, hukuki olarak özel ve genel nedenlere bağlanarak gerçekleşmektedir. Aile ve boşanma davaları, bir hak kaybı yaşamamak için, yapıları itibariyle hukuki destek ile devam edilmesi uygun olan davalardır. Bu nedenle; Çankaya boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren ofisimiz, uzman kadrosu ile gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

[–]alestahukuk[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

Aile hukukunda en çok karşılaşılan konuların başında boşanma gelmektedir. Boşanma, hukuki olarak özel ve genel nedenlere bağlanarak gerçekleşmektedir. Aile ve boşanma davaları, bir hak kaybı yaşamamak için, yapıları itibariyle hukuki destek ile devam edilmesi uygun olan davalardır. Bu nedenle; Çankaya boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren ofisimiz, uzman kadrosu ile gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.