all 1 comments

[–][deleted] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (0 children)

cool man ik kan ni veel Nederlandse Black Metal bands, weet ook ni of er veel zijn, eigenlijk alleen Altar en Pentacle zover ik me kan herrineren...en 3 chicks? ook de zanger? klinkt als een dude,lol...super cool