all 4 comments

[–]Mnemonic[S] 2 insightful - 2 fun2 insightful - 1 fun3 insightful - 2 fun -  (0 children)

[–][deleted] 1 insightful - 2 fun1 insightful - 1 fun2 insightful - 2 fun -  (2 children)

krijg nou tieten die van COF is dus een Cover wtf....had Tunnel of Love wel vewacht oid, maar geen Cover van COF ehh ik bedoel ehh jaa 🙃😏.....ps hoe kan jij deze muziek dan?, ik ben uit die tijd en deze shit hoorde je HELAAS nooit op de radio en internet was r toen niet he, wel Headbangers ball op MTV maar was maar 1 uurtje in de week en meer Metal/Hardrock

[–]Mnemonic[S] 1 insightful - 1 fun1 insightful - 0 fun2 insightful - 1 fun -  (1 child)

ps hoe kan jij deze muziek dan?

Internet en gothic afterparties: zo ronf 3-4 uur 's ochtends komt de oude meuk op.

[–][deleted] 2 insightful - 2 fun2 insightful - 1 fun3 insightful - 2 fun -  (0 children)

ahh cool 😄